ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่

          มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1"
          สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับอาจารย์และนักวิจัย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนโครงร่างการวิจัยเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 1" ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 16.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอาจารย์สุปราณี จงดีไพศาล ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นวิทยากร ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2562 (รับจำนวน 10 โครงการ) โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์มการยื่นข้อเสนอได้ที่ http://research.bsru.ac.th/org/?p=9