ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มนพ. ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดนครพนมจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 งานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 22 “ศาสตร์ของพ่อ..ร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร”

          วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย นายรักสกุล สุริโย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม นางสาวกนกพร ไชยศอ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม และคุณสันทัด ทองเต็ง รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจสุกร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ "ศาสตร์ของพ่อร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 มีนาคม 2562 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม
          การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ได้จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2540 โดยมีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 22 แล้ว โดยการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางด้านการเกษตร ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนภายในจังหวัด เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตร
          ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์ของพ่อ ร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร" ณ ฟาร์มเกษตรทฤษฏีใหม่ และ นิทรรศการให้ความรู้ด้านพระราชกรณียกิจต่างๆ ภายใต้แนวคิด "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ โถงชั้น 1 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรต่าง ๆ อาทิ NPU Beef ในอนาคต : การสร้างสายพันธุ์โคเนื้อนครพนมในอนาคต นวัตกรรมการแปรรูปผลผลิตการเกษตรต่าง ๆ นวัตกรรมการผลิตอาหารปลอดภัยในการเลี้ยงสัตว์ การจัดการศัตรูพืชแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นิทรรศการเปิดบ้าน NPU Open House 2019 นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัยอาจารย์และนักศึกษา นิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
          นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางการเกษตรอย่าง คลินิกเทคโนโลยีการเกษตร จากหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ที่ได้มาออกพื้นที่เกษตรเคลื่อนที่ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรในทุก ๆ วิชาชีพด้านการเกษตร รวมถึงกิจกรรมการฝึกอบรมทางด้านการเกษตร อาทิ การผลิตโคเนื้อคุณภาพดี การเพาะเห็ดฟางด้วยฟางข้าว การปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์อินทรีย์ การเพิ่มประสิทธิ์ภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง
          โดยภายในงานยังมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการด้านการเกษตร หัวข้อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อการผลิตลิ้นจี่, วิกฤตปลาน้ำโขง จากอดีตจนถึงปัจจุบันในมุมมองของคนลุ่มน้ำโขง, การเสวนาเหลียวหลังแลหน้าถ่ายทอดความรู้ผู้ประสบความสำเร็จด้านการเกษตร แก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการประกวด แข่งขัน ต่าง ๆ อาทิ การประกวดโคเนื้อ การประกวดสัตว์ปีก การประกวดผักและผลไม้จัมโบ้ การประกวดเถียงนาสร้างสรรค์เศรษฐกิจพอเพียง การประกวดโคมไฟแขวน การประกวดชุดประดิษฐ์ภูมิปัญญาไทย การประกวดสุนัขแฟนซีและสนุขสุขภาพดี การแข่งขันทักษะ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชน อาทิ การแข่งขันทักษะการแปรรูปนวัตกรรมอาหาร การแข่งขันล้มโคและฟาดแส้ไล่สัตว์เลี้ยง การแข่งขันจัดตู้สวนตู้ปลา การแข่งขันตกปลา รวมถึงมีการออกร้าน จำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการจำหน่ายไข่ไก่นาทีทองฟองละ 2 บาท และในยามค่ำคืนยังมีถนนโคมไฟและการแสดงดนตรีและนันทนาการด้านศิลปวัฒนธรรมทุกค่ำคืน โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนมอีกด้วย
          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อีกทั้งหน่วยงานในภาครัฐและเอกชนที่ได้ร่วมกันจัดงานในครั้งนี้ โดย สามารถติดตามรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.facebook.com/Kasetlumnamkhong หรือ โทร. 0 4253 2471