ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหิดล รับมอบใบรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

          มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและทีมงาน รับมอบใบรับรองมาตรฐานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท เอ็นคิวเอ ซี.เอส. (ไทยแลนด์) จำกัด องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
          รศ. ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "เราทุกคนรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 โดยได้นำมาตรฐานสากลดังกล่าว มากำหนดกรอบแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ การลดการใช้พลังงาน รวมถึงการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จนสามารถผ่านการรับรองในครั้งนี้" 
          ISO 14001:2015 ไม่เพียงแต่จะเป็นการพัฒนาและสร้างการทำงานอย่างเป็นระบบเท่านั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมและลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรและสังคม ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันมลพิษ (Prevention of Pollution) การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมของสำนักงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง การจัดซื้อจัดหาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดของเสีย (Waste Minimization) เป็นต้น                    
          "ด้วยความที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ซึ่งทางกองฯ ก็มีหน่วยงานในสังกัดมากมายที่คอยดูแลด้านต่าง ๆ อาทิ สาธารณูปโภค ระบบอาคาร ผังแม่บทและการก่อสร้าง การจราจรและความปลอดภัย รวมทั้งภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ดังนั้น เพื่อให้ระบบบริหารจัดการของกองกายภาพฯ มีความสอดคล้องและเป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น ทางเราจึงได้ผลักดันให้เกิดการรองรับจาก ISO ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม" รศ. ดร.กิติกร กล่าวเพิ่มเติม
          "หัวใจของความสำเร็จในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน เริ่มจากผู้บริหารระดับสูงที่ผลักดันนโยบาย และกระจายไปสู่การปฏิบัติการของอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร นับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญให้มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งมั่นดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีความยั่งยืนต่อไป" รศ. ดร.กิติกร กล่าวทิ้งท้าย