ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักศึกษา ม.ศรีปทุม ชลบุรี

          สำนักงานบริการสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมกับสำนักงานจัดหางาน จังหวัดชลบุรี โดย ดร.จรรยา ยิ่งยง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าทีมวิทยากรจากกรมการจัดหา บรรยายกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักศึกษา โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องการแนะแนวทางการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต และการเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพและการทำแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพผ่านระบบส่งเสริมการมีงานทำ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.20-11.50น. ณ ห้องประชุม ดร.เฉลิมวงศ์ 2 อาคาร 72 ปี ดร.มาลินี พุคยาภรณ์