ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สดช. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี กับกิจกรรมศึกษาวิจัย Thailand Digital Inclusion

          สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จัดงานสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี กับกิจกรรมศึกษาวิจัย "Thailand Digital Inclusion" ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ โดยมี นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว
          นายธีรวุฒิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม กล่าวว่า สดช. ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เป็นที่ปรึกษาดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) ให้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมไทย ซึ่งจะจัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง และหวังว่าแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสังคมดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี จะช่วยสนับสนุนและเติมเต็มการทำงานร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ในการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำของประชาชนในสังคมไทย และเป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
          ภายในงานเป็นการนำเสนอแนวทางการศึกษาและแผนการพัฒนาสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส เด็กและเยาวชน และสตรี โดยมีนักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชนจำนวนมาก เข้าร่วมงานดังกล่าว