ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เด็กรุ่นใหม่! นิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล โครงงานเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่ยั้งยืน DMOC Day

          กลุ่มนักศึกษาเยาวชนคนรุ่นใหม่ คณะนิติศาสตร์ ม.ศรีปทุม เข้ารับมอบรางวัลชมเชย โครงการเครือข่ายคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยที่ยั่งยืน YGD จัดโดย สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับ กกต.
          มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับกลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งประกอบด้วย นายสริภพ เยาวะ,นายธนากร พรมหนองโดก,นายฉัตรชัย จันทคีรีเขต,นายปกรณ์ ฉลวยศรี,นางสาวประริยากรณ์ ต้องเดช,นายภูมิพัฒน์ วิทยารัฐ,นายคิรินทร์ บุญมาและนายปกครอง ก้อภักดี ในโอกาสเข้ารับโล่และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลทุนการศึกษา 5,000 บาท รางวัลชมเชย การประกวดแข่งขันโครงงานรณรงค์ประชาธิปไตย DMOC Day Contest โดยมี ดร.ช้องนาง วิพุธานุพงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
          กิจกรรม DMOC Day วันส่งเสริมประชาธิปไตย เป็นกิจกรรมส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย จัดโดยสถาบันประปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร และเครือข่าย YGD "Young Generation Network for Sustainable Democracy" เป็นเครือข่ายคนรุ่นใหม่ที่เริ่มก่อตั้งและพัฒนาเครือข่าย โดยนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าภายใต้หลักสูตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธปิไตย รุ่นที่ 8 กลุ่มนกเค้าแมว โดยมุ่งหวังที่จะสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตยโดยคนรุ่นใหม่ที่แท้จริง ดังนั้นลักษณะการขับเคลื่อนเครือข่ายจึงอาศัยการขับเคลื่อนจากกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยลัยต่างๆ เป็นหลัก โดยให้นักศึกษาเป็นผู้นำในการคิด การพัฒนา และการลงมือทำจริงโดยนักศึกษาเอง เพื่อให้การสื่อสารตรงและโดนใจกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง