ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ.สงขลา ผุดหลักสูตรใหม่ ‘วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา’ ชูจุดขายมีรายได้เสริมระหว่างเรียน-จบแล้วโอกาสทำงานสูง

          มรภ.สงขลา เปิดตัวหลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา รองรับความต้องการตลาดแรงงาน ชูจุดเด่นเน้นภาษาต่างประเทศสำหรับงานบริการ มีรายได้เสริมระหว่างเรียน จบแล้วโอกาสได้งานทำสูง 
          ผศ.ดร.อนุมัติ เดชนะ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงการเปิดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา ซึ่งเป็นสาขาใหม่ล่าสุดในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และสปา มุ่งเน้นให้มีคุณธรรม มีจิตบริการ มีความรู้ความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และสปา โดยบูรณาการองค์ความรู้ในท้องถิ่นร่วมกับการดูแลสุขภาพและงานสปาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (วิทย์-คณิต) หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ (ศิลป์-คำนวณ) 
          ด้าน อาจารย์ณฐวรท บุญรัตนา ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา กล่าวว่า เนื่องจากธุรกิจสปาทั่วโลกมีการเจริญเติบโตสูงขึ้น ส่งผลดีต่อธุรกิจด้านสุขภาพและความงามในประเทศไทยที่ขยายตัวสูงขึ้นตามตลาดโลก ทำให้มีความต้องการตลาดแรงงานด้านการบริการสุขภาพมากขึ้น ทางคณะฯ จึงเห็นความสำคัญของการสร้างมาตรฐานคุณภาพของบัณฑิตในสาขาดังกล่าว เพื่อยกระดับบุคลากรผู้ให้บริการสุขภาพและความงาม รวมถึงการบริหารการจัดการธุรกิจสปาอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ ยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่งหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาอยู่ในกลุ่มสาธารณสุขและสุขภาพ และยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขที่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงรุกในปัจจุบัน
          อาจารย์ณฐวรท กล่าวอีกว่า สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา (Bachelor of Science Program in Health Science and Spa) เป็นสาขาที่เรียนรู้เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน วิทยาศาสตร์การแพทย์เบื้องต้น บริการสุขภาพทางด้านสปา ด้านธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาต้องเรียนกลุ่มวิชาชีพบังคับ ได้แก่ การนวดแผนไทย การนวดน้ำมัน สปาไทย การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สุคนธบำบัดและวารีบำบัด การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร การบริหารธุรกิจสปา เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีการฝึกเสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปาในสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่ชื่นชอบในด้านสปาสามารถประกอบอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันได้ เช่น เป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพและสปา ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและสปา ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสปา หรืออาจประกอบอาชีพอิสระในการเป็นเจ้าของคลินิกด้านความงามได้อีกด้วย
          ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.สงขลา หรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 074-260-260 และ 074-260-261