ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลจัดกิจกรรมมาฆบูชา ทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมสอนเด็กรู้วิถีพุทธศาสนา

          โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล รำลึกถึงประเพณีสำคัญของพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ด้วยการจัดพิธีทอดผ้าป่า และ กิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามวิถีของพุทธศาสนิกชนและที่สำคัญคือการให้เด็กมีความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
          สำหรับกิจกรรมในวันมาฆบูชาในปีนี้ โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูลได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ทอดผ้าป่าสามัคคี และเวียนเทียนในคราวเดียวกัน ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างขวางสามารถรองรับทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คณาจารย์ทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจนบุคลากร ที่เข้ามาร่วมในพิธีกว่า 200 คน และได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดโบสถ์ จ.ปทุมธานี มารับบิณฑบาต พร้อมทำพิธีรับผ้าป่า โดยมี ผศ.ดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล ผู้อำนวยการการศึกษา โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล หรือ TIS เป็นประธานในพิธี
          ในพิธีดังกล่าวนอกจาก นักเรียน ผู้ปกครอง ในทุกระดับชั้น จะนำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาตักบาตร และทำบุญในกองผ้าป่าสามัคคี ที่โรงเรียนได้จัดขึ้นร่วมกัน เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักพิธีกรรมทอดผ้าป่า การถวายเครื่องผ้าป่า ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยพุทธกาล นอกเหนือจากการได้เรียนรู้พิธีกรรมอื่นๆ เช่น การอาราธนาศีล การกรวดน้ำ เวียนเทียน ฯลฯ ให้นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามแบบพุทธศาสนิกชนที่ดี เป็นการสร้างวินัยให้กับตนเอง ที่สำคัญยังเป็นการปลูกจิตสำนึกการเป็นผู้ให้ รู้จักการเสียสละ มีสัมมาคารวะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ตลอดจนสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่หมู่คณะและสังคม 
          ในส่วนของเงินปัจจัยที่ได้จากการตั้งกองผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 85,109 บ. นั้น  จะร่วมสมทบทุนในการสร้างห้องน้ำและปฏิสังขรณ์วัด แด่ วัดโบสถ์ ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี  จ.ปทุมธานี