ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ราชมงคลพระนครจับมือออสเตรเลีย จัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 10 ชูงานวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน-ท้าทายสังคมดิจิทัล

          รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ร่วมกับ Deakin University ประเทศเครือรัฐออสเตรเลียจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้ชื่อ (The 10th RMUTP International : Science, Technology and Innovation for Sustainable Development : Turns Digital Disruption into Opportunity) ระหว่างวันที่ 4 - 5 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้เป็นที่รู้จัก สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ ทรัพยากรในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและเพื่อเป็นเวทีให้ให้คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งในและต่างประเทศมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย บทความทางวิชาการด้านต่างๆที่ส่งเสริมการรักษาพร้อมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างนักวิชาการ นักวิจัยมุ่งศึกษาค้นคว้า อันจะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทางวิจัยกับสถานศึกษาในต่างประเทศ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ
          รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวว่า เพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลที่ต้องการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จึงถือเป็นเวทีสากลในการนำเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย อันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย องค์ความรู้ และระเบียบวิธีวิจัยใหม่ๆ ระหว่างนักวิจัยในประเทศและต่างประเทศนำไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ ซึ่งมุ่งเน้นผลักดันแนวคิดการพัฒนาด้านสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนสู่สังคมดิจิทัลอย่างแท้จริง อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของการพัฒนาร่วมกันทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค
          รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ กล่าวต่อว่า ปีนี้มี Prof. Paresh Narayan จากสถาบัน Deakin University ประเทศออสเตรเลีย เป็นผู้บรรยายหลัก โดยมีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านวิศวกรรมนวัตกรรมและวิศวกรรมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านความยั่งยืนของสิ่งทอและเสื้อผ้าและด้านการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งนี้ผลงานวิจัยที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของ Applied Mechanics and Materials และวารสารวิชาการของ Economic Modelling นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความและงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ – 24 พฤษภาคม 2562 สามารถต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 0-2665-3777 ต่อ 6071 หรือลงทะเบียนร่วมการประชุมได้ที่เว็บไซต์ http://iconsci.rmutp.ac.th