ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้! เด็ก SPU สู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ “Start Your Way” New S-Curve

          3 หลักสูตรดัง ม.ศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้จับมือ เปิดโลกกิจกรรมการเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ หวังผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ รองรับตลาดงานภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
          ดร.สรพล บูรณกูล หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมด้วย สาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน คณะบริหารธุรกิจ จับมือร่วมกันบูรณาการการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรม "Start Your Way" New S-Curve" ติดอาวุธทางความคิด ผลิตบัณฑิตในอุดมคติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชาบัณฑิตในอุดมคติ
          ภายในงานได้รับเกียรติจาก คณบดีทั้ง 3 ท่าน ได้กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ พร้อมให้แง่คิดดีๆเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 600 คน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี มณีศรี คณบดีวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กล่าว ความตอนหนึ่งว่า "หัวใจของการเรียนคือการประยุกต์ นำความรู้ในชั้นเรียนปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและสภาวะทางธุรกิจได้",ดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ กล่าวความตอนหนึ่งว่า "ต้องเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะความรู้ที่จำเป็นสำหรับการปฎิบัติงานในอนาคต", ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าว ความตอนหนึ่งว่า "รอบรู้ เพื่อรุกเร็วแบบก้าวกระโดด..โลกเปลี่ยนเร็ว บุคลากรด้านธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ต้องปรับตัวเร็วกว่า..", ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
ดร.สรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษสำหรับนักศึกษาอีกจำนวน 7 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ระดับประเทศ อาทิ คุณแววตา ชัยพล ผู้อำนวยการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และประสบการณ์ลูกค้า บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) บรรยายหัวข้อ "การตลาดกับธุรกิจการบิน", คุณยอดชาย สุทธิธนกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสายการบินนกสกู๊ต (CEO - Nok Scoot), บรรยายหัวข้อ "Talk with CEO - Nok Scoot" , ดร.เกษม บุญน้อยกอ ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมออกแบบลิฟท์ บริษัท มิตซูบิชิเอลเลเวเตอร์เอชีย จำกัด แนวโน้วใหม่ด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม บรรยายหัวข้อ "แนวโน้วใหม่ด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม" เป็นต้น
          เพื่อมาถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาที่เรียนทางด้านอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ได้เกิดมุมมองในอาชีพที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน ซึ่งแต่ละอาชีพในศาสตร์ดังกล่าว ปัจจุบันเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้เจริญเติบโต และก่อให้เกิดรายได้จากการดำเนินงานอย่างมากในระดับองค์กรและระดับประเทศซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คณะ/วิทยาลัย จำเป็นต้องรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งโดยวิทยากรมืออาชีพของแต่ละธุรกิจอุสาหกรรม