ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ผู้บริหารพีไอเอ็ม ร่วมยินดีบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

          ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในงานพิธีประสาทปริญญาบัตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมกันนี้ รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ (ที่ 4 จากขวา) อธิการบดี, นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล (ที่ 3 จากขวา) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ นายสยาม โชคสว่างวงศ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตรวมทั้งสิ้น 2,386คน ณ หอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ เมื่อเร็วๆ นี้
          สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) มุ่งเน้น "สร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง" หรือ Work-based Educationผสมผสานองค์ความรู้เชิงวิชาการและองค์กรธุรกิจ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ถือเป็นบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นรุ่นที่ 8