ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะ “วันราชภัฏ” น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9

          มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายสักการะเนื่องใน "วันราชภัฏ" น้อมเกล้าฯ สำนึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9พระราชทานนามสถาบัน พร้อมมอบโล่คนดีศรีราชภัฏ เชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติตนดีงาม
          ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า มรภ.สงขลา จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันราชภัฏ ประจำปี 2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ มรภ.สงขลา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร เข้าร่วมพิธีราว 2,500 คน เพื่อน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "สถาบันราชภัฏ" อันเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ชาวราชภัฏทั้งปวง เป็นนามของสถาบันและเปลี่ยนมาเป็นนามของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏ" ในปัจจุบัน 
          ผศ.ดร.นิวัต กล่าวว่า ชาว มรภ.สงขลา ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานนามราชภัฏแทนนามวิทยาลัยครู พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 และต่อมาได้ทรงลงพระปรมาภิไธยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 ได้ลงประกาศในราชกิจนุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2547 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 สถาบันราชภัฏสงขลา จึงได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
          อธิการบดี กล่าวอีกว่า ชาว มรภ.สงขลา ล้วนซาบซึ้งในน้ำพระทัยที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ดังนั้น ในวันอันเป็นมงคลยิ่งที่วันราชภัฏเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่ง มรภ.สงขลา จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระผู้ทรงอันประเสริฐหาที่สุดมิได้ แม้เมื่อเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว และขอถวายคำสัตย์คำปฏิญาณ จักประกอบคุณงามความดีสมกับที่ทรงพระเมตตาให้เป็นราชภัฏ คือ คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน
          นอกจากพิธีถวายราชสักการะแล้ว มรภ.สงขลา ยังได้พิจารณาสรรหา "คนดีศรีราชภัฏ" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ได้ประพฤติตนอยู่ในความดีงาม มีคุณธรรม สมดังคำราชภัฏคนของพระราชา และผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 1. ประเภทอาจารย์ได้แก่ ผศ.มีพร หาญชัยสุขสกุล 2. ประเภทบุคลากรสายสนับสนุนได้แก่ นายศุภสิน ปวันวัชรากร 3. ประเภทศิษย์เก่า ได้แก่ นายรพีภัทร สำเร (คำภีร์ อลังการ) 4. ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นายศราวุธ ศรีสุวรรณ นางสาวศิริวรรณ ชุมนิรัตน์ นายธนากร ชุมพล นายณัฐภัทร ทุ่งแซะ นายอนุวัช นุ่นดำ และ นายอรัณ นาราวัน 5.ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย ได้แก่ นายอเนก แซตั้ง