ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.รามฯ มอบปริญญากิตติมศักดิ์

          สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุมัติปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถทำคุณประโยชน์แก่สังคมในสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและสังคมไทย ประกอบด้วย 
          นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีพิเศษ (นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) นายสมชาย แสวงการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ นักวิชาการด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมไทย (ปรัชาญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย) รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเคมี) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์) และ นายธัชวิน สุรเศรษฐ นักธุรกิจด้านอัญมณี และที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ)
          ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านี้ จะเข้ารับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2561 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 18-21 มีนาคม 2562 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช