ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: อักษรฯ ชูโรงบุคลากรครู จับมือคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมบริหารการสอนอย่างมืออาชีพ

          ชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์ร่วมเป็นสักขีพยาน "จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร "สร้างความเข้าใจบุคลากรครู : มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551" ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้าง และร่วมกันพัฒนาการศึกษาไทย ผ่านบุคลากรอย่าง "คุณครู" และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการสอน เพิ่มทักษะการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนในยุค 4.0 ให้เด็กไทยเก่งทัดเทียมนานาชาติ สำหรับกลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการศึกษาอย่างครบวงจร มุ่งสร้างการเรียนรู้ที่ดีให้แก่เด็ก และสังคม โดยผ่านการ ดีไซด์ระบบการเรียนรู้ต่างๆ ที่กระตุ้นให้เกิดปฎิสัมพันธ์ในห้องเรียนพร้อมเป็นหนึ่งเรื่องการศึกษาไทย