ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 “Thailand Quality Education Forum 2019”

          มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 "Accountable QA: Commitment to Success" เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม และศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จำนวนกว่า 400 คน
          รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการประชุม เปิดเผยว่า สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้มีการขับเคลื่อนด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีกลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ คือ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นควรจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 "Accountable QA: Commitment to Success" เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับชาติ สำหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะวิชา และหลักสูตร รวมทั้งบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารระบบคุณภาพเพื่อขับเคลื่อนองค์การสู่วิสัยทัศน์และความเป็นเลิศในบริบทต่างๆ และสร้างเครือข่ายของนักประกันคุณภาพและนักพัฒนาคุณภาพต่อไป รวมทั้งเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 50 ปีแห่งวันพระราชทานนาม และ 131ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 นี้
          สำหรับมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น ตระหนักในความสำคัญของการใช้ระบบคุณภาพเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยเริ่มจากการพัฒนาเกณฑ์ MUQD มาใช้ในมหาวิทยาลัยในเบื้องต้น และเริ่มนำเกณฑ์ EdPEx เข้ามาใช้ตั้งแต่ปี 2553 และมีการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx ครั้งแรกในปี 2555 สำหรับระดับหลักสูตรเริ่มนำเกณฑ์ AUN-QA มาใช้ตั้งแต่ปี 2554 และเริ่มพัฒนาสู่การปฏิบัติทั่วทั้งมหาวิทยาลัยในปี 2558 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ เห็นประโยชน์ และตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ระบบคุณภาพดังกล่าว จึงได้ริเริ่มจัดงาน Thailand Quality Education Forum ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนให้เกิดการใช้ระบบคุณภาพในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา และพัฒนาเครือข่ายบุคลากรด้านการประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย