ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ภาพข่าว: อาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ม.ศรีปทุม! บริการวิชาการสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ Facebook for education

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์.รัฐสภา แก่นแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเจ้าของรางวัล อาจารย์ตันแบบ ด้านการสอน สกอ.และควอท. ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เรื่อง Facebook for education ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองได้ ภายหลังเสร็จสิ้นการบรรยาย ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ณ ห้อง ICT 1110 ชั้น 1 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆนี้