ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะ ICT ม.มหิดล เชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อ OPEN SOURCE TOOLS for RESEARCH

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรด้าน IT และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังการสัมมนา MUICT TECH TALK โดยทีมคณาจารย์คณะ ICT ที่มีความเชี่ยวชาญ ใน TOP IT AREAS Data Science, Machine Learning, Multimedia, Computer Security, Software Engineering ถ่ายทอดความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในหัวข้อ OPEN SOURCE TOOLS for RESEARCH โดย ดร. อภิรักษ์ หุ่นหล่อ, ผศ. ดร. วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์, ผศ. ดร. ปิยนุช ศิลปโชติ, ดร. โมเรศ ปรัชญพฤทธิ์, ดร. กรินทร์ สุมังคะโยธิน, ดร. ชัยยงค์ รักขิตเวชสกุล และ ดร. พิสิฐ ไพรวัฒนา ดำเนินรายการโดย ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
          ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ http://www.ict.mahidol.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณเด่น 095-437-7275 E-mail: den.tup@mahidol.ac.th