ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

สถาปัตย์ สจล. เปิดตัว “อาร์ซีดีซี” ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ อวด 3 บริการด้านออกแบบเพื่อภาคธุรกิจครบวงจร

          สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์" หรือ "อาร์ซีดีซี" (RCDC) ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางบริการงานออกแบบสร้างสรรค์และศูนย์รวมเครือข่ายหน่วยงานวิจัยออกแบบ ที่ครอบคลุมทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการออกแบบทุกแขนง จากการผสานพลังความร่วมมือสหสาขาวิชาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มุ่งยืนหนึ่งงานออกแบบสร้างสรรค์จากประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง ผ่าน 3บริการหลัก อาทิ การให้บริการงานออกแบบสร้างสรรค์ การให้คำปรึกษา การอบรม ผู้สนใจเข้าใช้บริการ อาร์ซีดีซี หรือ ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RCDC-KMITL หรือ www.arch.kmitl.ac.th โทร. 02-329-8365 ต่อ 2525
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. ได้จัดตั้ง "ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์" (Research and Creative Design Center) หรือ อาร์ซีดีซี (RCDC) เพื่อเป็นศูนย์บริการงานออกแบบสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบและนักศึกษาที่สนใจ โดยประสานความร่วมมือกับคณาจารย์ นักวิจัย และเครือข่ายของคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบมาเป็นที่ปรึกษา ผ่านแนวคิดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางในการออกแบบ หรือ Inclusive Design Process ครอบคลุมงานออกแบบทุกแขนงตั้งแต่สถาปัตยกรรมผังเมือง ออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน ที่พักอาศัย โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ออกแบบศิลปอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ กราฟิก ศิลปกรรม ไปจนถึง งานประติมากรรม ทั้งระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบริการหลัก 3 ด้าน คือ 1.การให้บริการงานออกแบบสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานจริง 2.การให้คำปรึกษาแนวทางการออกแบบและการบริหารจัดการงานสร้างสรรค์ และ 3.การอบรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบ
          นอกจากนี้ ศูนย์ดังกล่าวมุ่งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางบูรณาการสหสาขาวิชา ทั้งด้านการแพทย์ วิศวกรรม วิทยศาสตร์ กับภาคอุตสาหกรรมแขนงต่างๆ ตลอดจนเป็นศูนย์ประสานงานของหน่วยวิจัยและออกแบบ ของคณาจารย์และเครือข่ายภายในสถาบัน อาทิ หน่วยวิจัยและสร้างสรรค์งานออกแบบเพื่อทุกคน (Inclusive Designed Environment and Research- IDEaR Unit) หน่วยออกแบบด้วยประสบการณ์ผู้ใช้งาน (mini User-Experience Center-UXC) ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมกับ User-Experience Center (UXC) สิงคโปร์ โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ฯลฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อันธิกา กล่าว
          สำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้บริการได้ที่ อาร์ซีดีซี หรือ ศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/RCDC-KMITL หรือwww.arch.kmitl.ac.th โทร. 02-329-8365 ต่อ 2525