ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ค่ายมนุษย์-สังคม

          สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการค่ายมนุษย์ - สังคม ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ โรงเรียนพระธาตุ หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ที่จะแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นโดยผ่านกระบวนการของการจัดค่ายอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้น กล้าแสดงออก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และเพื่อให้นักเรียนสนใจศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ กิจกรรมในโครงการ ฯ ประกอบด้วย การแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และพัฒนาภายในโรงเรียน (จัดระบบหนังสือในห้องสมุด, ทาสีห้องน้ำ, ทำความสะอาดภายในโรงเรียน) และกิจกรรมนันทนาการร่วมกับน้อง ๆ นักเรียน