ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขต ครั้งที่ 23 (1/2562)

          วันนี้ (28 มกราคม 2562) เวลา 10.00 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 23 (1/2562) โดยมี นายชวน หลีกภัย ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม 
          การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 23 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ โดยในระเบียบวาระที่ 4 มีเรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย การจัดตั้งวิทยาลัยและหลักสูตรใหม่ และแผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (พ.ศ.2561 – 2564) ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง เรื่องการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 5 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และการขอเพิ่มรายวิชา คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 3 หลักสูตร
          นอกจากนั้น ในระเบียบวาระที่ 7 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบ CUPT QA มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา 2560 มาตรการติดตามการคืนเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการเพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
          ในการนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ต่อ นายชวน หลีกภัย ที่ได้รับรางวัลนราธิปพงศ์ประพันธ์ ประจำปี 2561 โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลเกียรติคุณที่มอบให้กับนักเขียนและบรรณาธิการอาวุโส โดยมีหลักเกณฑ์ที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ซึ่งมีอายุมากกว่า 80 ปี มีผลงานเป็นที่ยกย่องกว้างขวาง จัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2544