ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

การประชุมสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (DEF 2019)

          ด้วยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พร้อมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดงาน "การประชุมสัมนาทางวิชาการและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2019 (Digital For Education Forum 2019)" เพื่อการยกระดับคุณภาพและการจัดการเรียนรู้ยุคดิจิทัล โดยให้ผู้บริหาร ครู - อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้และความเข้าใจ ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Ai) ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา การพัฒนาการเรียนการสอน และการจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ได้กำหนดการจัดประชุมสัมมนาขึ้นใน วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสุธรรมอารี อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ฯพณฯ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานและบรรยายพิเศษ