ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ภาพข่าว: ครบรอบ 14 ปีราชมงคลพระนคร ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ศ.ดร.สุรพงษ์ โสธนะเสถียร อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พระนคร) ทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด "งาน 14 ปี RMUTP GOES DIGITAL GOES GREEN" พร้อมด้วย รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมทร.พระนคร นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการแนะนำหลักสูตร 49 หลักสูตร จาก 9 คณะ นิทรรศการผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดแข่งขันทางวิชาการ การอบรมเสวนา การอบรมหลักสูตรระยะสั้น โดยแต่ละกิจกรรมที่จัดขึ้นล้วนสะท้อนถึงศักยภาพในการก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลควบคู่กับการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 3 ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร)