ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดติวทบทวนความรู่สู่มหาวิทยาลัย

          (17ม.ค.62) เวลา 08.30 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562 โดยมี นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล รองประธานหอการค้าและประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงความเป็นมาและความร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รองประธานและคณะกรรมการหอการค้าฯ ผู้สนับสนุนโครงการ คณาจารย์ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ร่วมงาน ที่ ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี
          โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย เป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของนักเรียน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ติดต่อกันเป็นปีที่ 11 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนต่าง ๆ ด้วยการเรียนการสอนที่อัดแน่น เจาะลึกเนื้อหาพร้อมเอกสารประกอบการสอนคุณภาพ อำนวยการสอนโดยทีมวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และในครั้งนี้ เป็นการทบทวนความรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ โดย ผศ.สุชีพ งามเจริญ และวิชาภาษาอังกฤษ โดย ดร.จันทร์ปรียา บุณยรัตพันธุ์ พร้อมกับแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในอนาคตให้กับนักเรียน ชั้น ม.4 ม.5 และ ม.6 จากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายภายในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 26 แห่ง มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 3,000 คน โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ภายในจังหวัดอุดรธานี ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์