ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

นักศึกษานิเทศศาสตร์ ร่วมใจสร้างนิยายเสียง มอบให้น้องผู้บกพร่องทางการเห็น

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ร่วมกันผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อน้อง ในโครงการ "นิยายเสียงเพื่อผู้พิการทางสายตา" ภายใต้รายวิชาโครงการพิเศษทางด้านสื่อสารมวลชน ระหว่างวันที่ 1 กันยายน-23 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการ ดร.บุญตา วัฒนวานิชย์กุล อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์และหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย นายอัศวิน ทัพคัลไลย ที่ปรึกษาโครงการ และคณะผู้จัดทำ ได้เดินทางไปส่งมอบนิยายเสียง จำนวน 11 เรื่อง ให้แก่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
          การจัดโครงการครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากนักศึกษากลุ่มวิชาสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 4 ได้เห็นถึงปัญหาช่องว่างระหว่างผู้ที่มีร่างกายปกติกับผู้บกพร่องทางการเห็น ซึ่งเกิดจากการขาดโอกาสในการเข้าถึงสื่อสารสนเทศ ซึ่งการรับข่าวสารความรู้ของผู้บกพร่องทางการเห็น คือ การรับรู้จากการได้ยิน หรือ "เสียง" ที่จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างปัญญา ความรู้ จินตนาการ และความบันเทิงให้กับผู้พิการทางสายตา ด้วยเหตุนี้ จึงได้ให้นักศึกษาวิเคราะห์ปัญหา ความจำเป็นในสภาพสังคมปัจจุบัน ผนวกกับนักศึกษาได้ใช้ประสบการณ์ในวิชาเรียนมาประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ การใช้สื่อด้านนิเทศศาสตร์มาบูรณาการให้เกิดประโยชน์ ด้วยการร่วมใจกันบันทึกเสียง ผลิตสื่อสร้างสรรค์เป็นนิยายเสียง พร้อมส่งมอบให้กับผู้พิการทางสายตา เพื่อส่งเสริมปลูกฝังให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรู้จักตอบแทนสังคมด้วยการทำความดีมากยิ่งขึ้น