ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สสย. สสส. เครือข่าย Thai Civic Education และ สพฐ. ร่วมกันจัดสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง

          เรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมทำข่าว
          การสัมมนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง
          (วันพรุ่งนี้) วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
          ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้, กรุงเทพฯ
          การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล Media Information and Digital Literacy(MIDL) เป็นส่วนสำคัญของการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเกิดขึ้นจากการเขียนบล็อก โพสต์ ทวีต อัพโหลด สร้างสรรค์เนื้อหา และการแลกเปลี่ยนตอบโต้กันในกระบวนการดังกล่าว
          ตลอดระยะเวลาหลายปี สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่าย Thai Civic Education และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) เพื่ออบรมครู อาจารย์ นักเรียน และองค์กรภาคประชาสังคม โดยมีเป้าหมายจะสร้างโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในฐานะพลเมืองในประเด็นสาธารณะ จึงได้จัด "เวทีเสวนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง" พร้อมเปิดตัวหนังสือ 3 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานและร่วมทำข่าว รายละเอียด ดังนี้

          กำหนดการเวทีเสวนาเครือข่ายการศึกษา และMIDL เพื่อสร้างพลเมือง และเปิดตัวหนังสื่อ 3 เรื่อง
          วันเสาร์ 22 ธันวาคม 2561
          ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ ข้าวสาร เวียงใต้, กรุงเทพฯ

          08:30 – 09:00 ลงทะเบียน
          09:00 – 09:15 กล่าวต้อนรับ โดยผู้จัดการ สสย . และผู้แทน Thai Civic Education /สพฐ
          09:15 – 10:30 เวทีเสวนา "การศึกษาสร้างพลเมือง : พลเมืองสร้างสังคมที่เป็นธรรม"
          หัวข้อ "การเสริมสร้างครูพลเมืองที่นำไปสู่การขับเคลื่อนพลเมืองสร้างสังคมที่เป็นธรรม" โดย ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานครือข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิปไตย
          หัวข้อ "การมีส่วนร่วมของภาคสังคมและพลเมือง สร้างการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่เป็นธรรมผ่านมิติการศึกษาและเครื่องมือการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิทัล" โดย คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน
          หัวข้อ "กลไกระบบการศึกษาของรัฐที่เกื้อหนุนการสร้างสังคมที่เป็นธรรม" โดย ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้อำนวยการสถาบันสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
          10:30 - 11:00 รับประทานอาหารว่าง
          11:00 – 12:30 แถลงข่าวและเปิดตัวหนังสือ 3 เรื่อง
          - การศึกษาของกระป๋องมีฝัน-01 โดย สะอาด ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์
          - ครูผู้สร้างพลเมือง: พลังของการเปลี่ยนแปลง โดย คุณครูในเครือข่าย Thai Civic Education
          - ชุดสื่อ และคู่มือเท่าทันสื่อ โดย คณะทำงานของ สสย.และครูในเครือข่าย
          12:30 - 13:30 รับประทานอาหารกลางวัน
          13:30 - 15:00 การเปลี่ยนแปลงที่เราร่วมกันสร้าง 1 : เครือข่ายภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          - ชุดโครงการ MIDL: เมืองม่วนใจ / โครงการอบรมพัฒนาครูฯ / โครงการค่ายเยาวชนพลเมืองฯ โดย เครือข่าย Thai Civic Education ล้านนา : ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์, อ.ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ และครูอดิศร เนตรทิพย์
          - ชุดโครงการ MIDL: พลเมืองขยับนคร (สกล) โดย เครือข่าย Thai Civic Education สกลนคร : อ.พสุธา โกมลมาลย์ และอ.อนรรฆ สมพงษ์
          15:00 – 15:15 รับประทานอาหารว่าง
          15:15 – 17:30 การเปลี่ยนแปลงที่เราร่วมกันสร้าง 2 : เครือข่ายภาคกลาง และภาคใต้
          - ชุดโครงการ MIDL: เมืองใจกว้าง สงขลา ปัตตานี หาดใหญ่ / โครงการอบรมพัฒนาครูฯ และนักศึกษาครู : คุณโตมร อภิวันทนากร และอ.ดร.ซัมซู สาอุ
          - โครงการพัฒนาคู่มือครูสิทธิมนุษยชน และพลเมืองรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดิจิทัล และกิจกรรมค่ายเยาวชน : ศน.ณัฏฐเมธร์ ดุลคนิต, ครูปราศรัย เจตสันติ์ และครูพรพรรษ อัมพรพฤติ
          17:30 – 18:00 สรุปปิดการสัมมนา…