ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ราชมงคลพระนคร เปิดรับป.โท-ป.เอก

          รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พฤษภาคม 2562 โดย เปิดรับนักศึกษาจำนวน 3 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและสิ่งทอ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาธุรกิจอาหาร สาขาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ , คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล นอกจากนี้ยังเปิดรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน ผู้สนใจสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร 0- 2665 – 3777 ต่อ 6304 –9