ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่21 ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30-18.00 น. ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีกำหนดการ ดังนี้
          8.30 น. ลงทะเบียน
          9.05 น. พิธีกรกล่าวถึงความเป็นมาของการประกวด
          9.10 น. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
          โดย นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          9.15 น. แนะนำคณะกรรมการรอบชิงชนะเลิศ
          9.30 น. การประกวดระดับประถมศึกษา
          10.30 น. ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ "I Hate Monday"
          11.00 น. การประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
          12.00 น. พักกลางวัน
          13.00 น. การประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          14.00 น. ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ "I Hate Monday"
          14.30 น. การประกวดระดับอุดมศึกษา
          15.30 น. ชมการแสดงจากศิลปินรับเชิญ "Asia7"
          16.30 น. ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลทุกระดับการแข่งขัน 
          โดย นายณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน และหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
          18.00 น. สิ้นสุดพิธีและถ่ายรูปร่วมกัน