ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ศึกษาดูงานด้านการแพทย์แผนไทย ณ รพ.ห้วยยอด

          วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. ที่โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง ดร.เมธาวี ว่องกิจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาการจัดการการท่องเที่ยว ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-474 Health Tourism Management กว่า 40 คน เข้าชมการดำเนินงานในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย การรักษาตามแนวทางแพทย์แผนจีน โรงงานแปรรูปและการผลิตยาสมุนไพร และโรงงานขาเทียมพระราชทาน ณ โรงพยาบาลห้วยยอด เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย รวมถึงการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยวิธีการแนวแพทย์ทางเลือก ตลอดจนการปรับใช้ภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยยอดเป็นอย่างดี