ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐานเนื่องในวันสันติภาพสากล

          มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 21 กันยายน 
          ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา จัดกิจกรรมอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2561 (21 กันยายน ของทุกปี) เป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก ในการนี้ ตนได้อ่านสารสันติภาพของเลขาธิการสหประชาชาติ และสารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมราว 1,000 คน
          อนึ่ง สารของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561 มีใจความว่า องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็น "วันสันติภาพสากล" เพื่อให้ทุกคนรำลึกและตระหนักถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคำนึงถึงผลกระทบจากความรุนแรงที่เกิดจากความขัดแย้งต่างๆ อันนำไปสู่ภัยคุกคามในสังคม ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้การดำรงชีวิตไม่อยู่ในภาวะปกติสุข การพัฒนาทุกด้านหยุดชะงัก ดังนั้นทุกฝ่ายในสังคมต้องร่วมมือกันสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
          รัฐบาลมีเจตจำนงอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมไทยให้มีความปรองดองสมานฉันท์ มีความสงบสุขและมั่นคง ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในสันติภาพ เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม โดยได้มุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแตกแยกของสังคม และสนับสนุนให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีต่อกัน มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมในสังคมเดียวกัน เพื่อให้สังคมไทย มีความมั่นคง มีความสงบร่มเย็น มีความสามัคคีปรองดอง เป็นสังคมน่าอยู่ น่าเที่ยว และน่าลงทุน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นกำลังของชาติในการร่วมมือกันพัฒนาประเทศบนพื้นฐานของสันติสุขอย่างแท้จริง
          เนื่องในโอกาสวันสันติภาพสากล ประจำปี 2561 นี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบันดาลให้ประชาชนทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญ มีพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยของเราให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขและมีสันติภาพอย่างยั่งยืนสืบไป