ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

รร.พัทลุง เจ๋ง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 11

          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ครั้งที่ 11
          วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาภาคใต้ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี"ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ สืบทอดการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง รวมทั้งการสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย โดยโครงการประกวด ประกอบด้วย การเล่านิทานประกอบท่าทาง เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ และสุนทรพจน์ 
          การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาคใต้กว่า 20 โรงเรียน ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในแต่ละกิจกรรม ผลการแข่งขันคะแนนรวมปรากฎว่า โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ตามลำดับ โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา(รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ดวงจันทร์) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์) รองคณบดีฝ่ายบริหารและการวางแผน (อาจารย์ ดร.ปาริฉัตร ตู้ดำ) และ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ (อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์) มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล
          ผลการประกวดรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้
          ประเภทเรียงความ
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนตะกั่ว "เสนานุกูล"จังหวัดพังงา
          รางวัลชมเชย โรงเรียนขนุน จังหวัดพัทลุง

          ประเภทเล่านิทานประกอบท่าทาง
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" จังหวัดสงขลา 
          รางวัลชมเชย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร

          ประเภทอ่านทำนองเสาะ
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) จังหวัดตรัง
          รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา 
          รางวัลชมเชย โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

          กล่าวสุนทรพจน์
          รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
          รางวัลรองชนะอันดับ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา 
          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง
          รางวัลชมเชย โรงเรียนสะอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร