ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

DPU ผุดหลักสูตรพันธุ์ใหม่ ผลิต “ผู้ประกอบการ-บุคลากรยุคดิจิทัล” รองรับศตวรรษที่ 21

          การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0-5.0 และอิทธิพลของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลกส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อทุกภาคส่วนและเศรษฐกิจโดยรวม โลกหลังการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือ DPU นำโดย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย และพันธมิตรอีกมากมาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะมนุษย์ผนวกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนและการทำงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไป จึงได้ก่อตั้งหลักสูตร "DPU X: Craft Your Future หรือสถาบันเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการและบุคลากรแห่งอนาคต" ขึ้นโดยมีเป้าหมายหลักในการสร้าง Future Workforce หรือบุคลากรที่มีทักษะตอบโจทย์การทำงานในอนาคตซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญ รวมถึงการพัฒนา Future Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการแห่งยุคดิจิทัล ให้สามารถต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้เติบโตในยุคที่ต้องพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง คอร์สเรียนต่างๆ ภายใต้ DPU X จึงมีความหลากหลายในด้านดิจิทัล ไอที และธุรกิจสตาร์ทอัพ รองรับอาชีพหรือธุรกิจเกิดใหม่ในอนาคตได้ ทั้งยังมี DPU X Space ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อรองรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่เข้าเป็นสมาชิกของ DPU X ด้วย
          ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "เนื่องด้วยในปี 2561 นี้มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ฉลองครบรอบ 50 ปี จึงถือเป็นโอกาสอันดีในการเปิดตัว DPU X เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคตอย่างที่ได้ทำมาตลอด 50 ปี สำหรับวิสัยทัศน์ของเราสามารถเห็นได้ชัดเจนในหลักสูตรและวาระการวิจัยในทุกหลักสูตรปริญญาตรี โดยมีองค์ประกอบสำคัญฝังอยู่เรียกว่า DPU Core เพื่อรับประกันว่า บัณฑิตทุกคนที่จบออกไปจะตอบสนองความต้องการในยุคศตวรรษทื่ 21 ได้เป็นอย่างดี โดยทางเรามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial skills) ทักษะการวิเคราะห์และแก้ปัญหา (Analytical and problem-solving skills) ทักษะทางเทคโนโลยี (Technological skills) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) ทักษะการทำงานเป็นทีม (Teamwork skills) และทักษะด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking skills) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดำเนินไปได้สมบูรณ์ ทั้งยังจัดให้มีพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ผ่านการทำงานเป็นทีม เช่น เมเคอร์สเปซ (Makerspace) โคเวิร์คกิ้งสเปซ (Co-working space) และ คอลลาบอเรทิฟ สเปซ (Collaborative space) พร้อมด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย นักศึกษาจะได้ใช้งานเทคโนโลยีดิจิตัลต่างๆ เช่น Chatbot เครื่องพิมพ์ 3 มิติ Robot Drone ภาพเสมือน 3 มิติ (AR) และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI)"
          ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดีสายงานภาคีสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า "ผู้ประกอบการที่จะสร้างและรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในอนาคต ต้องมีความรู้และทักษะที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะเรื่องความฉลาดในการเลือกใช้เทคโนโลยี เพื่อชิงความได้เปรียบในการแข่งขันและนำเสนอทางเลือกของสินค้าและบริการที่สนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ก่อนใคร ปรับตัวได้ไวก่อนถูกแทนที่โดยเทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้าน Marketing, Logistics, Finance, Accounting, HR ดังนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการงานเหล่านี้จะช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจและเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้จำนวนมากอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพยังสามารถช่วยสร้าง Value Chain ที่แข็งแรง ทำให้ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลสามารถสร้างธุรกิจให้เติบโต อยู่รอด และยั่งยืนในระยะยาวได้อีกด้วย"
          ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม ผู้อำนวยการหลักสูตร DPU X กล่าวว่า "ความจำเป็นในการสร้างบุคลากรที่พร้อมในโลกอนาคตเป็นเรื่องจำเป็นเพราะโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนที่มีความเสี่ยงที่สุดคือคนที่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะเปลี่ยน และถ้าบุคลากรที่เรากำลังสร้างและสอนอยู่ ไม่ได้รับการติดอาวุธและเครื่องมือให้พร้อมสำหรับอนาคต นี่จะกลายเป็นความเสี่ยงของพวกเขาขึ้นมาทันที และเป็นความเสี่ยงสูงในระดับประเทศอีกด้วย นับว่าการจะเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่โลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อนและความไม่ชัดเจน ถือเป็นความท้าทายของพวกเราในยุค Digital Disruption ที่ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ แนวคิดและทักษะที่จำเป็น สามารถรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงการทำงานและการใช้ชีวิตในอนาคต ดังนั้น DPU X จึงถูกออกแบบมาเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในแง่มุมต่างๆ เหล่านี้ผ่านหลักสูตรหลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ และงานวิจัยด้าน Future Workforce ที่ได้รับการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ"
          สำหรับนักธุรกิจ, ผู้ประกอบการ, พนักงานบริษัท, นักเรียนนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเรียนในหลักสูตร DPU X ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ http://dpux.dpu.ac.th หรือ โทร. 02-954-8630