ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มาร่วมเสริมสร้างทักษะการคิดเพื่อชีวิตที่สำเร็จ หรือ EF ให้แก่ลูกๆ ผ่านกิจกรรม “เสาร์สร้างสรรค์” ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

          ในทุกวันเสาร์ของเดือนมิถุนายน ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการทางสมองให้แก่เด็กๆ ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งกิจกรรมการเล่านิทานด้วยร่างกาย กิจกรรม Cup Song กิจกรรมสร้างสรรค์เครื่องดื่มและอาหารตามหลักโภชนาการ เพื่อเสริมสร้างทักษะ EF
          EF (Executive Function) เป็นกระบวนการทำงานของสมองส่วนหน้าที่ใช้ในการกำกับความคิด ความรู้สึก และการกระทำ เด็กๆ ที่มีการพัฒนา EF จะเป็นเด็กที่สามารถควบคุมตนเองได้ สามารถแสดงออกกับผู้คนได้อย่างเหมาะสม รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ มีสมาธิจดจ่อ และสามารถวิเคราะห์วางแผนได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต
          การสนับสนุนกิจกรรมเสริมทักษะ เช่น ดนตรี กีฬา งานศิลปะ ถือเป็นกิจกรรมที่ฝึกเชิงบริหารที่ดี เพราะต้องใช้สมาธิและการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน รวมถึงการพาเด็กได้เรียนรู้นอกสถานที่ จะกระตุ้นให้เด็กต้องคิดด้วยสมองส่วนหน้ามากขึ้น ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปจากเดิม
          "เด็กที่มี EF ดี จะมีความพร้อมทางการเรียน และประสบความสำเร็จได้ในทุกระดับชั้น จนถึงวัยทำงาน เด็กที่หยุดได้ ไตร่ตรองเป็น ไม่หุนหันพลันแล่น มีเป้าหมาย จะทำให้เขาประสบความสำเร็จเมื่อโตขึ้น"
          สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16, 23, 30 มิถุนายน 2561 ตลอดทั้งเดือน
          ณ นิทรรศการเพื่อการเรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
          99/8 ซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

          สำรองที่นั่งและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
          โทรศัพท์ 093-124-6914
          โทรสาร 02-343-1552
          (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)
          (วันเสาร์ เวลา 10.00 - 17.00 น.)
          Email : exhibition.thc@thaihealth.or.th