ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ร่วมสำนักวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ Integrated Research & Research Tutor Fair

          วันนี้ (14 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง เป็นตัวแทนให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรม โครงการ Integrated Research & Research Tutor Fair และบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางงานวิจัยยุค Thailand 4.0" โดยมีตัวแทนอาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการและคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และตัวแทนจากวิทยาเขตตรัง เข้าร่วมรับฟังและนำเสนอโครงการข้อเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ด้วย
          โครงการ Integrated Research & Research Tutor Fair เป็นเวทีในการนำเสนอโครงการ ข้อเสนอการวิจัยในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยได้พิจารณาและเป็นข้อมูลในการจัดสรรทุนต่างๆ รวมถึงเป็นช่องทางให้อาจารย์ผู้สอนที่เป็นนักวิจัยได้พบปะกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย เพื่อเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลและปัญหาที่พบจากการทำวิจัย ที่จะได้นำไปพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษาตามความคาดหวังต่อไป.