ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. รับนศ.ป.ตรี ระบบ TCAS รอบ 4 มุ่งบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สังคม

          คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 จากระบบTCAS รอบ 4 (แอดมิดชั่น) 62 คน ตั้งแต่วันที่ 12-16 มิ.ย. นี้ โดยมุ่งเน้นผลิตบุคลากรที่ทำงานด้านการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอน การพัฒนามนุษย์ในหลากหลายบริบท ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่http://lsed.tu.ac.th/index.php/academic/index/undergraduate-programs หรือ สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์https://www.tuadmissions.in.th/