ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

กระทรวงวิทย์ ฯ โดย อพวช. สวทช. ร่วมกับ สมาคมวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียน และครูที่มีผลงานโครงงานวิทย์โดดเด่น เข้ารับรางวัล Prime Minister’s Award 2018

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการ "Thailand Science Project Grand Award 2018" เพื่อคัดเลือกนักเรียนและครูอาจารย์ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์อันโดดเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลก เข้ารับรางวัล Prime Minister's Award 2018 ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 16 -26 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี สามารถส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือกได้ที่ www.nsm.or.th โทร. 02 577 9999 ต่อ 1441 Email :kedwadee@nsm.or.th
          ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ การปลูกฝังประชากรของชาติให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนับตั้งแต่เยาว์วัยจึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชนทั้งในและต่างประเทศหลายแหล่งได้จัดประกวดแข่งขันโครงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลาย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. และ สวทช. ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงจัดทำโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 ขึ้น เพื่อคัดเลือกนักเรียนที่มีผลงานโครงงานด้านวิทยาศาสตร์โดดเด่น ผ่านการประกวดและได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศ และเชิดชูเกียรติครูผู้อุทิศตนในการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนอย่างต่อเนื่องให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ ผู้เป็นพลังสำคัญในการสร้าง แรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้นในสังคม
          โดยโครงการ Thailand Science Project Grand Award 2018 ได้แบ่งรางวัลเป็น 2 ระดับคือ มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และแบ่งประเภทรางวัลออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.Prime Minister's Science Project Award 2018 ซึ่งแบ่งสาขาวิทยาศาสตร์ย่อยออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/AI สาขาวิศวกรรมโรบอติก สาขาการบินและอวกาศ และสาขาอาหารและสุขภาพ 2. Prime Minister's Project of the Year Award 2018 รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์โดดเด่นแห่งปี โดยแบ่งรางวัลออกเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น 1 รางวัล และมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 รางวัล และ 3. Prime Minister's Science Teacher Award 2018 สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 รางวัล และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 รางวัล ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกรรมการในการคัดเลือก และผู้แทนทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานร่วมจัด
          ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอผลงานรอบสุดท้ายภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผูสนใจเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nsm.or.th ส่งผลงานเข้ามาที่ Email:kedwadee@nsm.or.th /nopparat_p@nsm.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0 2577 9999 ต่อ 1441 และ 1444 (คุณเกศวดี และคุณนพรัตน์)