ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาล่าสุด Food Innovation

          โอกาสรับทุนสูงสุด 100% บัณฑิตพันธุ์ใหม่ รับถึง 30 มิ.ย. 61 นี้

          *** บัณฑิตพันธุ์ใหม่ สาขาล่าสุด Food Innovation รับน้องที่จบม. 6 หรือเทียบเท่า
          รายละเอียดหลักสูตร http://science.utcc.ac.th/?page=majors&major=foodinova
          รายละเอียดการสมัคร *ผู้สมัครมีสิทธิ์รับทุนทุกคนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00
          2. การสมัคร
              2.1 สมัครด้วยตนเอง : พร้อมยื่นเอกสารการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัคร ม.หอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
              2.2 สมัครทางออนไลน์ : https://goo.gl/9KzcLG ปริ้นท์ใบสมัครส่งมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร ส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์รับสมัคร ม.หอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
          3. นำ Portfolio มาสัมภาษณ์ วันที่ 6 ก.ค. 61
          สอบถามเพิ่มเติม 02-697-6767