ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่ สาขาล่าสุด Digital Technology

          โอกาสรับทุนสูงสุด 100% ถึง 30 มิ.ย. 61 นี้

          *** บัณฑิตพันธ์ใหม่ สาขาล่าสุด Digital Technology รับน้องที่จบม. 6 (สายวิทย์และศิลป์คำนวณ) หรือเทียบเท่า และปวส.

          รายละเอียดหลักสูตร http://science.utcc.ac.th/?page=majors&major=digitalTech
          รายละเอียดการสมัครสำหรับวุฒิม.6 หรือเทียบเท่า *ผู้สมัครมีสิทธิ์รับทุนทุกคนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00
          2. การสมัคร
              2.1 สมัครด้วยตนเอง : พร้อมยื่นเอกสารการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัคร ม.หอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
              2.2 สมัครทางออนไลน์ : https://goo.gl/9KzcLG ปริ้นท์ใบสมัครส่งมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร ส่งไปรษณีย์มาที่ศูนย์รับสมัคร ม.หอการค้าไทย ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
          3. นำ Portfolio มาวันสัมภาษณ์ วันที่ 6 ก.ค. 61
          
          รายละเอียดการสมัครสำหรับวุฒิ ปวส. *ผู้สมัครมีสิทธิ์รับทุนทุกคนตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          1. มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00
          2. สมัครพร้อมยื่นเอกสารการสมัคร, Portfolio และสอบสัมภาษณ์ ที่ศูนย์รับสมัคร ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 61
สอบถามเพิ่มเติม 02-697-6767