ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

ราชภัฏโคราช จับมือ เทศบาลโนนไทย ส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มให้ สว.วัยเก๋า

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ปี 2561 โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นักเรียนวัยเก๋าที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเลาวัณย์ศิริ ศูนย์ประสานงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 อำเภอโนนไทย
          การจัดโครงการพัฒนาชีวิตผู้สูงอายุ เกิดจากโครงการความร่วมมือบริการวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ เทศบาลตำบลโนนไทย ซึ่งได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 จากการนำผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน 43 คน อบรมระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน ถึง 12 สิงหาคม 2561 รวม 3 เดือน โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคณะของมหาวิทยาลัยเป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพจิตที่ดี มีสังคมผู้สูงวัยที่เกื้อกูลกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ส่งผลต่อความภาคภูมิใจ
          ในคุณค่าทางจิตใจ พร้อมทั้งเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจและทัศนคติที่ดีต่อการดูแลตนเอง ดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า ไม่เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวจากการอยู่บ้านในวัยชรา รวมไปถึงยังเป็นการพัฒนาศักยภาพให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวัยสูงอายุ การดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมตามช่วงวัย เกิดทักษะในการใช้ชีวิต ตลอดจนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับบุคคลในชมรมและชุมชนต่อไป