ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์

คุณสมบัติ (สมัครด้วยวิธีปกติ)
          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตทุกสาขาวิชา กรณี ผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้าน นิเทศศาสตร์หรือ วารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด
          2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต ไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือเทียบเท่า กรณี ที่ผู้สมัครเข้าศึกษามีแต้มเฉลี่ยต่ำกว่า 3.25 ต้องมีประสบการณ์การทำงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี จึงมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
          สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
คุณสมบัติ (สมัครด้วยวิธีพิเศษ)

ผู้สมัครมีสัญชาติไทย จะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้
          1. มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ทบวงมหาวิทยาลัย) กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ
          3. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต ด้วยแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75
          4. ได้คะแนนทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFLไม่ต่ำกว่า 580 คะแนน หรือเป็นคะแนน IELTS ตั้งแต่ 6.5 ขึ้นไป หรือคะแนน CU-TEP ตั้งแต่ 85 คะแนนขึ้นไป
          5. หากผู้สมัครไม่ได้สำเร็จการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์หรือวารสารศาสตร์ จะต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนด
          สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่าดังกล่าว มาแสดงประกอบการสมัครด้วย
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต Master of Arts (Communication Arts)
คุณสมบัติ
          1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
รับรอง (ผู้สมัคร แผน ข ต้องยื่นหลักฐานหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานด้านนิเทศศาสตร์หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือประสบการณ์ 2 ปี สำหรับผู้สมัครด้วยวิธีพิเศษ)
          2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้
สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จระดับอนุปริญญา/เทียบเท่ามาก่อน แล้วจึงมาเรียนต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี ผู้สมัครต้องนำใบคะแนนรายวิชา (Transcript) ในระดับอนุปริญญา/เทียบเท่า ส่งเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
สมัครเข้าศึกษาได้ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2561 ที่ www.grad.chula.ac.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
          สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
          254 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร. 02-2182155, 02-2182178
          เปิดทำการ
          วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 21.00 น.
          วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
          (หยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์)
          Email: gradcomm.cu@gmail.com
          Website: www.commarts.chula.ac.th
          Facebook: Grad Comm Arts