ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

เพิ่มศักยภาพ! เด็กว.นานาชาติ SPU เรียนรู้ ICT & Digital Tools 2017 @มาเลยเซีย

          วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บินลัดฟ้า เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักศึกษา โดย อาจารย์สุรชัย สวนทับทิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ประจำรายวิชา นำคณะนักศึกษาจาก วิทยาลัยนานาชาติ SPU เข้าศึกษาดูงานด้าน ICT และDigital Tools ณ กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา และ เซอลาโงร์ ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากปัจจุบัน สถานประกอบการมีการใช้สื่อดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร Integrated Marketing Communication หรือ IMC ในการสร้างแบรนด์อย่างกว้างขวาง ทำให้กลยุทธ์ด้าน Digital Marketing มีแนวโน้มการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น
          ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีและการประยุกต์การใช้สื่อดิจิทัล และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ตลอนจนการเรียนรู้การบริหารจัดการองค์กรในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้าใจ และสำรวจโอกาสในการสื่อสารดิจิทัลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ จากประสบการณ์ตรง โดยนักศึกษาได้เข้าศึกษาดูงาน และสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ อาทิ Genting Great Gift, Bonanza Absolute Thai Restaurantและ BMS Organics ณ SkyAvenue Resort World Genting, Genting Highlands
ในโอกาสนี้ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน "Italy in ASEAN" โดย Professor Dr. J. S. Perry Hobson, Pro Vice-Chancellor - Global Engagement of Taylor's University เป็นงานที่แสดงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีออนไลน์สำหรับตลาด และกลยุทธ์ทางการตลาดในยุคปัจจุบัน จัดโดย Taylor's University ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ร่วมฟังการอภิปรายในหัวข้อ "Italian e-commerce in ASEAN" และรับฟังการนำเสนอแผนการตลาดดิจิทัลโดยทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในมาเลเซียที่มาร่วมงาน พร้อมนี้ Professor Dr. J. S. Perry Hobson ได้นำชมมหาวิทยาลัย [Lakeside Campus] ทั้งนี้ Taylor's University ก่อตั้งเมื่อปี 2512 เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอนและการวิจัย