ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ศิลปศาสตร์ สจล. ชวนร่วมงานอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day

          คณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญเข้าร่วมงาน "อาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ และ World Cultural Day" ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานใต้อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สจล. พบกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การออกร้านจำหน่ายอาหารนานาชาติ การสาธิตการชงชาและการจัดดอกไม้ญี่ปุ่น การแสดงทางวัฒนธรรมโดยนักศึกษา และการเสวนาทางวัฒนธรรม ตลอดจนการประกวดร้องเพลงและคอสเพลย์ 
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร 0-2329-8445 เว็บไซต์ www.la.kmitl.ac.th/fla หรือติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/liberalartskmitl/ หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=Wz8HLlfK8mI
          เกี่ยวกับคณะศิลปศาสตร์
          คณะศิลปศาสตร์ ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการให้เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ตามประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 9) 2559 แต่เดิมคือภาควิชาภาษาและสังคมในคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2520 นับเวลารวมกว่า 39 ปี ในการให้บริการการเรียนการสอนด้านภาษาและสังคมและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยมีความมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมทางภาษาของประเทศไทย