ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

“สุชัชวีร์” มอบของขวัญเด็กไทย เตรียมเสนอ รบ. จัดสรรงบสนับสนุนงานวิจัย ให้ ร.ร.ทั่วประเทศ

          - ทปอ. ผุดโปรเจค ส่งเสริมศักยภาพเด็กไทย เตรียมคุยมหาวิทยาลัยรับเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยวิจัย เก็บประสบการณ์ใช้สมัครเรียนรอบ Portfolio 

          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดกล่องของขวัญมอบให้เด็กและเยาวชนไทย เตรียมหารือมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าเป็นผู้ช่วยงานวิจัยช่วงปิดภาคการศึกษา พร้อมเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กทำวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นของตน โดยนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำประสบการณ์ ใช้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio หรือรอบการนำเสนอผลงานได้ด้วย 
          ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 นี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติมอบของขวัญให้กับเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่กำลังจะเข้าสู่มหาวิทยาลัย ซึ่งจะเติบโตขึ้นเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต โดยจะนำเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพ ด้วยการหารือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้เปิดโอกาสรับเด็กนักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมปลายเข้ามาเป็นผู้ช่วยในโครงการวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และเตรียมพร้อมสู่การศึกษาและค้นคว้าในระดับมหาวิทยาลัย
          นอกจากนี้ ในฐานะที่ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จะเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนโดยเฉพาะระดับมัธยมปลาย ได้ทำโครงการวิจัยในเรื่องต่างๆ ที่เด็กนักเรียนสนใจ โดยเฉพาะในด้านที่เป็นประโยชน์แก่ท้องถิ่นของตน อย่างไรก็ตาม การฝึกให้เด็กได้รู้จักการทำวิจัยนั้น นอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความคิดที่จะประยุกต์ผลงานเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติในด้านที่ยังต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังให้รักงานวิจัย และส่งเสริมการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการพัฒนาความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว 
          ทั้งนี้ นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จะสามารถนำประสบการณ์ในการร่วมทำงานวิจัย ไปใช้สมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในรอบ Portfolio หรือรอบการนำเสนอผลงานได้อีกด้วย 
          นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8111 หรือเข้าไปที่ www.kmitl.ac.th