ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจัดโครงการ “แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก…เด็กหัวการค้า” ปีที่4 ชิงทุนการศึกษากว่า 2 ล้านบาท

          ในปัจจุบันเศรษฐกิจของไทย เป็นยุคที่มีสื่อเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด มีการสื่อสารผลิตภัณฑ์ได้ หลายช่องทาง ซึ่งการเจริญเติบโตทางธุรกิจนั้นเริ่มมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและนักเรียนระดับสายวิชาชีพ จึงเป็นแรงผลักดันที่จะมุ่งสู่นักศึกษาที่เตรียมพร้อมจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในการสร้างตราสินค้า สร้างธุรกิจแนวใหม่ได้ในอนาคต โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ในชีวิตจริง โดยเป็นแนวคิดของการประกอบการมืออาชีพ ทั้งนี้เป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในแต่ละธุรกิจ และพัฒนาให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายและนักเรียนสายอาชีพกลายเป็น Innovative Entrepreneur ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ยั่งยืน มั่นคง วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีภารกิจหลักในการบ่มเพาะปั้นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ พัฒนาทักษะความสามารถเพื่อการประกอบกิจการต่างๆ พร้อมทั้งปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคมยุคThailandland4.0
          ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยผู้ประกอบการ มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาปัจจุบันและบุคคลทั่วไป ซึ่งวิทยาลัยผู้ประกอบการจึงเห็นความสำคัญของเยาวชน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมในสายสามัญและสายอาชีพ ที่มีความฝันและตั้งใจที่จะสร้างความสำเร็จให้กับอาชีพของตนเอง หรือกิจการของครอบครัว ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการจัดโครงการ "แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า" ปีที่4 พร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ที่สำคัญเพื่อการบ่มเพาะและเรียนรู้เป็นการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ จะเป็นเหมือนการวางรากฐานของภาคกลุ่มธุรกิจของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
          ขอเรียนเชิญท่านบรรณาธิการและกองบรรณาธิการร่วมงานกิจกรรม โครงการ "แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า" ปีที่ 4 พร้อมเคล็ดลับสร้างธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง จากคุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ เถ้าแก่น้อย) วันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้ำไทย เวลา 07.00 - 17.00 น.

          กำหนดการ
          โครงการ "แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็ก...เด็กหัวการค้า" ปีที่ 4
          วันที่ 12-14 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมอาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561
          08.30 - 09.30 น. ลงทะเบียนพร้อมแสดงบัตรประชาชน
          09.30 - 09.50 น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          09.50 - 10.00 น. รับประทานอาหารว่าง
          10.00 – 10.15 น. Ice breaking
          10.15 - 12.30 น. กิจกรรมกลุ่มสร้างทีมผู้ประกอบการ (MIT Model) โดย อาจารย์ ดร.รวิดา วิริยกิจจา คณบดีวิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ อารดา มหามิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เป็นผู้ดูแลกิจกรรม
          12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.30 - 14.30 น. เคล็ดลับสร้างธุรกิจจากผู้ประกอบการตัวจริง - คุณอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ (ต๊อบ เถ้าแก่น้อย)
          14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
          14.45 - 15.45 น. บรรยาย Part 1 ของการเป็นผู้ประกอบการ โดย อาจารย์ ดร.ศักดิพล เจือศรีกุล ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาจารย์ อารดา มหามิตร ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          15.45 – 17.00 น. กิจกรรม (Workshop) โดยทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย - YEC
          17.00 - 18.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
          18.00 - 19.00 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
          19.00 - 22.00 น. งานกลุ่มเตรียม Business Plan
          วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561
          07.00 - 08.00 น. ออกกำลังกาย
          08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
          09.00 – 09.15 น. สันทนาการ #2
          09.15 - 10.00 น. บรรยาย Part 2 ของการเป็นผู้ประกอบการ
          10.00 – 12.00 น. กิจกรรม (Workshop) โดยทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย - YEC
          12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 – 13.15 น. สันทนาการ #3
          13.15 - 16.30 น. กิจกรรม (Workshop) โดยทีมผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าไทย - YEC
          16.30 - 18.00 น. รวมตัว "เด็กหัวการค้า"
          18.00 - 19.00 น. พักรับประทานอาหารเย็น
          19.00 – 20.00 น. (Dinner Talk กับท่านอธิการบดี และ DJ เจริญ)
          20.00 – 24.00 น. งานกลุ่มเตรียม Business Plan
 
          วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561
          08.00 - 09.00 น. รับประทานอาหารเช้า
          09.00 - 12.00 น. การนำเสนอ Business Plan
          12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 - 15.00 น. การนำเสนอ Business Plan รอบสุดท้าย 4 ทีม
          15.00 – 15.30 น. "เด็กหัวการค้า" รุ่นใหม่ โดย คุณ รุ่งรัตน์ บุญรัตน์ เจ้าของธุรกิจ มาลีสามพราน คุณ เพชร พะเนียงเวทย์ เจ้าของธุรกิจ มาม่า
          15.30 – 16.30 น. ประกาศผล / มอบรางวัล + ประกาศนียบัตร / พิธีปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย