ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

สนุกสนานกับการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์! By Tech Talk @ IT SPU

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดโครงการอบรม หลักสูตร Tech Talk by School of Information Technology #1 ในรายวิชา BCS486 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้สนใจทั่วไปได้รับฟัง ด้วยการบรรยายพิเศษ "แนะนำการเรียนการสอน" เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และความรู้ด้าน Tech Startup อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของนักศึกษาระหว่างสาขาวิชาและคณะต่างๆและนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันต่อไป ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ได้ทั้งสาระความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ
          ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่าโครงการ Tech Talk @ IT SPU จะจัดให้มีการบรรยายสุดพิเศษเป็นประจำทุกวันพุธ เวลา 12.00 – 14.30 น. ระหว่างวันที่ 8 มกราคม – 30 เมษายน 2561 โดยจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแนวคิด ผ่านมุมมองใหม่ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทุกท่านจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากการรับฟัง เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ด้วยกันนะคะ
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2195 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2196
          อีเมล์ : spu.it2012@gmail.com เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/informatics
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/spu.informatics
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends