ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ม.ศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 61 พิเศษ!! สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว รับทุนสูงสุด 15,000 บาท*

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว 
          พิเศษ !! รับทุนสูงสุด 15,000 บาท
          รายละเอียด
          1. ภาควันอาทิตย์ (วันเดียว) สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะบริหารธุรกิจ
• การจัดการ
• การตลาด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. ภาคเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้จบ ปวส.
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วิศวกรรมไฟฟ้า
• วิศวกรรมโยธา
• วิศวกรรมเครื่องกล
คณะนิติศาสตร์
• หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต*

3. ภาคปกติ รับผู้จบ ปวส.
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
• การจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ*
• การจัดการโรงแรม
• การจัดการการท่องเที่ยว
คณะศิลปศาสตร์
• ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ*
คณะนิเทศศาสตร์
• โฆษณาประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล
• วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
• การประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด
คณะบริหารธุรกิจ
• การจัดการ
• การตลาด
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
• การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
คณะบัญชี
• การบัญชี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วิศวกรรมไฟฟ้า*
• วิศวกรรมโยธา*
• วิศวกรรมเครื่องกล*
• วิศวกรรมยานยนต์*
• วิศวกรรมอุตสาหการ*
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
• คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร์*
คณะดิจิทัลมีเดีย
• ดิจิทัลอาร์ตส์*
• คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์*
• การออกแบบกราฟิก*
Sripatum International College
• International Hospitality Management (IHM)
          หมายเหตุ * คือ เปิดรับเฉพาะเทียบโอนรายบุคคลเท่านั้น (สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำรายวิชามาเทียบโอนได้)

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
• รับสมัคร ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
กระบวนการสมัคร
• ยื่นผลการเรียน 4-5 เทอม
• สอบความถนัด และสัมภาษณ์
วิธีสมัครเรียน
• สมัครผ่านอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.spu.ac.th/register.landing.php
• สมัครด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. ศูนย์รับสมัคร (อาคาร 11 ชั้น 2)
สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
เอกสารการสมัคร
• สำเนาบรับรองเฉลี่ยสะสม (CGPA) (เทอมล่าสุด) จำนวน 2 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชน...จำนวน 1 ชุด
• สำเนาทะเบียนบ้าน...จำนวน 1 ชุด
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว...จำนวน 3 รูป
ค่าใช้จ่ายในวันรายงานตัว (ดูค่าเทอม)
สำหรับผู้ลงทะเบียน
• การลงทะเบียน สามารถแบ่งชำระได้เป็น 2 งวด คือ งวดแรกชำระ 15,000 บาท ในวันลงทะเบียนและส่วนที่เหลือชำระก่อนเปิด
 
ภาคการศึกษา
สำหรับผู้กู้ กรอ. และ กยศ.
• ชำระ 4,000 บาท ที่เหลือเป็นการกู้จากกองทุน
          สอบถามเพิ่มเติม
          ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          อาคาร 11 ชั้น 2
          โทร : 025586888 ต่อ 2121-4 มือถือ : 08 4751 2900-15
          สอบถามทาง Line: @SPUadmission
          รับสมัครนักศึกษาใหม่ ผู้จบ ปวส. เทียบโอนเรียนต่อปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเสาร์อาทิตย์ และภาควันอาทิตย์วันเดียว
https://www.spu.ac.th/page/10/th