ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

คณะบัญชี ม.ศรีปทุม จับมือ สสส.! แบ่งปันความรู้สู่การพัฒนางาน ด้านการบัญชี 4.0 ผู้รับทุนฯ สสส.

          คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แบ่งปันความรู้สู่สังคม จับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ(สสส.)ส่งทีมคณาจารย์คณะบัญชีคุณภาพ เข้าแบ่งปันความรู้สู่สังคม โดยจัดการอบรมให้กับผู้รับทุน สสส. ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารแผนงาน การเงิน การบัญชี รวมถึงการเรียนรู้เทคโนโลยีการบัญชี 4.0 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ตอบโจทย์การพัฒนาชาติ 4.0
          อาจารย์สุวรรณี รุ่งจตุรงค์ และอาจารย์รมิดา คงเขตวณิช อาจารย์คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม แบ่งปันความรู้สู่สังคม ในการจัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมหัวข้อ"การสร้างเสริมสมรรถนะการบริหารแผนงาน/โครงการด้านการเงิน การบัญชี และโปรแกรมออนไลน์" ให้กับผู้รับทุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบเบิกจ่ายตามคู่มือดำเนินการ และเข้าใจการจัดทำเอกสารด้านการเบิกจ่าย ประกอบการจัดทำรายงานการเงิน รวมถึงให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถใช้โปรแกรมการคำณวนอย่างง่าย ในการจัดทำรายงานการเงินได้อย่างถูกต้อง และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ 4.0 ต่อไป ณ ที่ทำการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          โทร. 0-2579-1111 ต่อ 2374 , 2375 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 2375
          เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/account/
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/accspu.bangkhen
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/user/SPUFriends