ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เชิญวิทยากรระดับโลก บรรยาย “Technology Strategy and Innovation”

          รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคณาจารย์จากคณะต่างๆ เข้าร่วมรับฟังการ บรรยายพิเศษ เรื่อง ""Technology Strategy and Innovation" โดยวิทยากรระดับโลก Professor Nelson Phillips จาก Imperial College Business School, UK และ Abu Dhabi Chamber Chair in Strategy Innovation โดยที่เนื้อหาเน้นเรื่องการวางกลยุทธ์ด้านการปรับองค์กรให้พร้อมที่จะอยู่กับยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ณ ห้องเรียน CEO MBA 5502 อาคาร 5 ชั้น 2 เมือ่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560