ข่าวประชาสัมพันธ์การศึกษา

เตรียมความพร้อม สู่ความเป็นมืออาชีพ! นศ.การจัดการการท่องเที่ยว ม.ศรีปทุม : Pre-Tour นำเสนอบริษัททัวร์จำลอง ”เส้นทางต่างประเทศ เกาหลี & ฮ่องกง มาเก๊า”

          นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตังจริง ประสบการณ์จริง นำเสนอโปรเจ็กทัวร์โครงการบริษัททัวร์จำลอง Pre-Tour เส้นทางทัวร์ต่างประเทศ 2 กลุ่ม 2 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลี และ ฮ่องกง-มาเก๊า ต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อเตรียมความพร้อม สู่ความเป็นมืออาชีพ ก่อนเดินทางปฎิบัติงานจริงในต่างแดน
          สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม เรียนกับตัวจริง ประสบการจริง การนำเสนอโครงงานบริษัททัวร์จำลอง โดยได้รับเกียรติจากดร.มณฑิชา เครือสุวรรณ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในการนำเสนอโครงงานบริษัททัวร์จำลอง ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อนำเสนอโครงการ จำนวน 2 กลุ่ม Pre-Tour เส้นทาง 2 ประเทศ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เส้นทาง ประเทศเกาหลีใต้ และกลุ่มที่ 2 เส้นทาง ประเทศฮ่องกง – มาเก๊า เป็นการฝึกปฏิบัติจริงของนักศึกษาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติจริงในต่างแดน และเรียนรู้วัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้กระบวนการการจัดการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ตามหลักมาตรฐานสากล ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มี ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งในการนำเสนอโครงงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย อ.ราณี อมรินทร์รัตน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ, ดร.ปณต อัศวชัย หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว และ อ.เตือนใจ ศรีชฎา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโรงแรม ร่วมให้คำแนะนำในการทำโครงงานของนักศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ ห้อง เธียเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 40 ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
          โทร. 0-2579-1111 ต่อ 1267 โทรสาร 0 2579 1111 ต่อ 1247
          อีเมล์ : saifon.kl@spu.ac.th เว็บไซต์ https://www.spu.ac.th/fac/tourism/
          หรือติดตามกิจกรรมต่างๆได้ที่ https://www.facebook.com/SPUTourismandHospitality/
          หรือเยี่ยมชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ที https://www.youtube.com/watch?v=WqTq88_XcUI