ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพบุคลากร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ NRRU SHOW & SHARE 2017

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU SHOW & SHARE 2017 ภายใต้ชื่อ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ของท้องถิ่น ณ เรือนโคราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่นำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีจากนั้นเป็นการเสวนา หัวข้อ จุดประกายความคิดพิชิตการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ตัวแทนจากภาคเอกชน ภาคการศึกษา และนักศึกษา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานต่างๆ กิจกรรมสร้างเครือข่าย After Action Review : AAR โดย ตัวแทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกที่เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับงานมหกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ได้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้นำเสนอผลงานที่เกิดจากการพัฒนางานประจำ และพัฒนาจนเกิดเป็นวิธีหรือแนวปฏิบัติที่ดี พร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา การแสดงผลงานที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายอุดมศึกษา ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ จะสามารถนำไปสู่การพัฒนางานอย่างยั่งยืน เกิดเป็นการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และนำผลที่ได้มาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้น