ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก

          รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้ารับฟังรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 โดยตรวจประเมินระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2560
**** รายนามคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ได้แก่
1. ผศ.พ.ต.ท.ภก.ดร. นภดล ทองนพเนื้อ ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.พุทธกาล รัชธร กรรมการ
3. รศ.ดร.ณัฐวงศ์ พูนผล กรรมการ
4. ผศ.ดร.วารุณี ปัทมะศังข์ กรรมการ
5. อาจารย์ ดร.อรรณพ โพธิสุข กรรมการ
6. ผศ.ดร.พิชอร ไหมสุทธิสกุล กรรมการ
7. ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนท์ กรรมการ
8. อาจารย์ ดร.เอกธิป สุขวารี กรรมการ
9. อาจารย์ ดร.สยาม ค้าสุวรรณ กรรมการ
*** โดยมีผลการประเมิน ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบที่ 1 ระดับ ดี
องค์ประกอบที่ 2 ระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 ระดับ ดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 ระดับ ดี
องค์ประกอบที่ 5 ระดับ ดีมาก
ค่าเฉลี่ยรวม ได้คะแนน 4.53 ระดับ ดีมาก